Friday, June 06, 2008

Bhaja Govindham - 12


dinayaaminyau saayam praata:
sisira vasantau punar aayaata:
kaala: kreedati gaccathi aayu:
tad api na munchati aasaa vaayu:

dina yaaminyau - days and nights

saayam praata: - dusks and dawns

sisira vasantau - autumns and springs

punar aayaata: - come again and again

kaala: kreedati - time is sporting like anything

gaccathi aayu: - and life is fleeting

tad api na munchati aasaa vaayu: - yet one does not leave the winds of Desire.

Pray Govindhaa!
Pray Govindhaa!
Pray Govindhaa!

No comments: